Mitä on turve ja mihin sitä käytetään?

Turve on eloperäinen eli organogeeninen maalaji. Turvetta syntyy hapettomissa ja kosteissa olosuhteissa, jolloin kasvimateriaalin hajoaminen on epätäydellistä. Rakenteeltaan turve on heterogeenista. Osa turpeesta on maatunut tavallista vähemmän, kun taas osa on hyvinkin hienojakoista, ja sisältää pitkälle maatunutta massaa. Jotta maalaji voitaisiin luokitella turpeeksi, on sen sisällettävä 75 % orgaanisia ainesosia.

Millaisilla alueilla turvetta syntyy?

Kaikkein nopeimmin turvetta syntyy sellaisilla alueilla, joiden lämpötila vuorottelee ensin riittävän korkealla, jotta kasvimateriaalia pääsee syntymään nopeasti, ja sen jälkeen tarpeeksi matalalla, jotta kasvimateriaalin riittävän hidas mikrobiologinen hajoaminen mahdollistuu. Alueita, joilla esiintyy turvetta, kutsutaan soiksi.

Turve on tärkeää luonnon monimuotoisuudelle

Turve on monin tavoin erittäin tärkeä maalaji. Se esimerkiksi auttaa hidastamaan ilmastonmuutosta. Lisäksi turvetta sisältävien alueiden suojeleminen auttaa säilyttämään eläin- ja kasvilajien monimuotoisuutta. Turvesuot ovat tärkeitä alueita useille harvinaisille eläin- ja kasvilajeille, minkä lisäksi ne tarjoavat ainutlaatuisia ekosysteemejä. Esimerkiksi oranki sekä useat kurkilajit elävät turvemailla monien muiden lajien joukossa.

Myös veden säätelyn osalta turvemaita pidetään hyvin tärkeinä, koska turvemaihin sitoutuu suuri osa maapallon makean veden varannoista. On myös hyvä muistaa, että turvemaat pystyvät sitomaan hiilidioksidia kaksi kertaa sen verran kuin maailman kaikissa metsissä sijaitseva biomassa.

Kun turvemaat hajoavat vuoristoisilla alueilla, sekä kaupunki- että maaseutuväestön ravinto- ja vesivarannot ovat monin paikoin uhattuina latinalaisessa Amerikassa, Aasiassa sekä Afrikassa. Kun turvemaita hävitetään, vesivarat muuttuvat ja tulvavesien säätely heikentyy, mistä voi seurata monia erilaisia luonnonkatastrofeja.

Turve on myös kiistelty polttoaine

Turve on oivallista polttoainetta, jota hyödyntävät niin voimalaitokset kuin kiinteistötkin. Kiinteistöissä turvetta käytetään lämmityskattiloissa. Yksityistalouksissa lämmityskustannukset saattavat kuitenkin nousta yllättävänkin korkeiksi. Erityisen tiukoissa taloudellisissa tilanteissa kannattaakin tutustua erilaisiin rahoitusvaihtoehtoihin Freedomrahoitus.fi -sivuston kautta ja selvittää, voisiko niistä olla apua tilanteen ratkaisemisessa. Sivuston kautta on helppoa ja nopeaa vertailla erilaisia lainavaihtoehtoja, sekä tehdä halutessaan oma lainahakemus. Sivusto on suunniteltu erityisesti lainavaihtoehtojen kilpailuttamiseen, joten se auttaa erilaisten vaihtoehtojen vertailussa ja valinnassa.

Toisaalta osa ihmisistä on sitä mieltä, että turvetta ei pitäisi käyttää polttoaineena. Esimerkiksi luonnonsuojelujärjestöjen mielestä turpeesta saatava energia pitäisi ehdottomasti korvata muilla energiantuotantotavoilla, koska sen käyttö energiantuotannossa aiheuttaa merkittäviä kasvihuonepäästöjä. Noin 4-5 % maamme koko energiamäärästä tuotetaan turvetta hyödyntäen. Siitä huolimatta turve-energian käyttäminen on syynä jopa 15 % maamme kasvihuonepäästöistä.

Turpeen käytöstä luopumista perustellaan myös sillä, ettei sen käytölle ole teknistä pakkoa silloin kun käytetään moderneja polttokattiloita. Uusiutuvat energiamuodot, kuten tuuli- ja aurinkovoima, voisivat korvata turpeen avulla nykyisin tuotettavan sähkön. Lisäksi olisi mahdollista käyttää kestävää bioenergiaa. Esimerkiksi puru, kuoret sekä metsähake voisivat korvata polttokattiloissa käytettävän turpeen erityisesti sisämaassa.

Suomessa aiotaan luopua kivihiilen käytöstä vuoteen 2030 mennessä. Vaarana on kuitenkin se, että kivihiilen käytöstä siirrytään turpeen käyttöön. Turpeen käyttäminen energiantuotannossa aiheuttaa vähintään yhtä suuret kasvihuonepäästöt kuin kivihiilen käyttäminen, joten siinä mentäisiin vain ojasta allikkoon. Onkin erittäin toivottavaa, että päättäjät käyttäisivät suurta harkintaa, eivätkä sortuisi suosimaan näennäisesti helppoa ratkaisua luonnonsuojelullisista näkökohdista välittämättä. Tässäkin suhteessa ihmisen on ehdottomasti otettava vastuu luonnosta ja sen asukkaista!

Leave a Reply

bookshelf